Vi är auktoriserade anläggare av avlopp

Det finns många olika typer av anläggningar som passar enskilda hushåll. Vilken som är lämpligast beror främst på hur markförhållandena där anläggningen ska placeras ser ut.

Ni kan tryggt vända er till oss. Vi hjälper er hela vägen: Från ansökan till färdig anläggning

Vårt arbetsområde

Vi utför arbeten på Tjörn, Orust och Stenungsund samt Kungälv och Uddevalla med omnejd.

Infiltrationsanläggningar och markbäddar ska alltid kombineras med en slamavskiljare.

Observera att en slamavskiljare i sig inte utgör en tillräcklig rening av avloppsvatten. För spillvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt krävs en slamavskiljare med en våtvolym på minst två m3 plus ytterligare rening med t.ex. någon form av bädd eller reningsverk.

%

ROT-avdrag på arbetskostnaden

För att ta reda på vilken typ av VA-anläggning som passar just dig bäst kan man behöva göra en markbeskaffenhetsundersökning för att välja bästa lösning, detta hjälper vi dig gärna med.

7

Reningsverk

7

Markbädd

7

Markbädd på burk

Markbädd

Markbädd används då marken är för tät för att kunna anlägga en infiltrationsanläggning. Avloppsvattnet filtreras via ett anlagt sandfilter på ca:20 m2/hushåll. Sandfiltret grävs ned i ett schakt på ca 2 m, eller ca 1 m i de nu mera vanligaste kompakta bäddarna med moduler (tex In-drän)

Före markbädden ska avloppsvattnet ha passerat en slamavskiljare där de fasta föroreningarna avlägsnas.

Efter slamavskiljaren fördelas vattnet till infiltrationsledningarna via en fördelningsbrunn. Vattnet passerar ner genom den anlagda markbädden och renas innan det samlas upp i en samlingsbrunn. Vattnet leds sedan vidare för infiltration eller utsläpp i dike, sjö eller annat vattendrag.

Det finns många olika fabrikat och färdiga paket med dessa produkter. Det finns även färdiga markbäddar ”på burk” som tar väldigt liten yta i anspråk. Vi hjälper gärna till med att reda ut begreppen och vad som passar just dig! Det går alldeles utmärkt att göra en lågbyggd markbädd med hjälp av IN-DRÄN.

Reningsverk

Minireningsverk kallas även paketreningsverk. Beroende av fabrikat sker reningen genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vissa fabrikat kräver elförsörjning och/eller tillsats av kemikalier. Reningsverken kräver alltid regelbunden skötsel och tillsyn, bland annat måste anläggningen minst en gång per år kontrolleras av personal från tillverkaren.

SB Grävtjänst AB har valt att samarbeta Conclean AB och vi servar och tillhandahåller flockningsmedel för deras anläggningar i regionen.

Den teknik som används liknar den man använder i kommunala reningsverk. Man har dock anpassat tekniken och uteslutit en del steg. I princip består reningen av ett s.k. biosteg ofta kombinerat med ett kemiskt fällningssteg. Idag finns reningsverk med prisnivåer jämförliga med övriga reningsmetoder. De tar oftast liten plats i anspråk. I vissa fall krävs inbyggnad.

Vi hjälper er gärna med information, och att ta fram offerter på olika reningsverk eller totalentreprenad på färdigmonterad anläggning.